Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

W nadchodzącym sezonie zimowym 2020/2021 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Łącznie długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w nadchodzącym sezonie zimowym wynosi 359,746 km. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 10 zadań. Realizację tych zadań w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 powierzono wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka).

W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym na mocy podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle i Rady Gmin zostaną przekazane do gmin Powiatu Jasielskiego (tj. do gmin: Skołyszyn, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempna, Jasło, Brzyska i Tarnowiec). Chodniki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Jasła oraz gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce będą utrzymywane przez tutejszą jednostkę.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie:

 • 60% piasek płukany, 20% kruszywo naturalne i 20% sól drogowa – drogi miejskie;

 • 60% piasek płukany, 30% kruszywo naturalne i 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.

Materiały do zimowego utrzymania dróg gromadzone są na dwóch placach składowych: przy ulicy Przemysłowej w Jaśle i w Nowym Żmigrodzie – gdzie na bieżąco będzie wykonywana mieszanka. Załadunek mieszanki na piaskarki będzie odbywał się sprzętem własnym PZD.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

W godzinach od 20.00-2.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.

Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: pzd.powiat.jaslo.pl

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, fax. 13 44 601 07

 2. Wójt Gminy Tarnowiec, 38 - 204 Tarnowiec 21, fax. 13 42 555 01

 3. Wójt Gminy Krempna, 38 - 232 Krempna 85, fax. 13 44 140 45

 4. Wójt Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, fax. 13 44 137 31

 5. Wójt Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, fax. 13 44 366 35

 6. Burmistrz Kołaczyc, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, fax. 13 44 602 58

 7. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, fax. 13 44 82 637

 8. Wójt Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski, fax. 13 44 200 05

 9. Wójt Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12, fax. 13 44 910 64

 10. Burmistrz Miasta Jasła, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, fax. 13 446 29 76

 11. Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży – Starostwo Powiatowe w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18

 12. Straż miejska – 38-200 Jasło, ul. PCK 2

 13. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. P. Skargi 84

 14. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 33

 15. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 26

 16. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22

 17. Pogotowie Gazownicze Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy Jasło, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

 18. Pogotowie Energetyczne PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Krosno, 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

 19. PGZK – JASIEL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło

 20. POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY W POWIECIE JASIELSKIM, 38-200 Jasło, ul. płk. Józefa Modrzejewskiego 12

 21. a/a (Sporządziła: JB)

Załącznik Nr 1

do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 z dnia 23.11.2020 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM PRZEZ POWITOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE

 

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

 

1

1313R

Jasło - ul. Mickiewicza

Z

0+000

5+418

5,418

 

2

1313R

Jasło- Błażkowa - Jodłowa

Z

5+418

17+532

12,114

 

3

1314R

Czermna-Dębowa

Z

2+941

3+686

0,745

 

4

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+000

0+620

0,620

 

5

1826R

Święcany-gr.wojew.-Czermna

Z

0+000

2+046

2,046

 

6

1827R

Święcany-gr.wojew.-Szerzyny

Z

0+000

3+253

3,253

 

7

1828R

Siepietnica-Święcany-Lisów

Z

0+000

6+840

6,840

 

8

1829R

Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna

Z

0+000

12+214

12,214

 

9

1830R

Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn

L

0+000

4+715

4,715

 

10

1832R

Bączal-Skołyszyn

L

0+000

4+064

4,064

 

11

1833R

Lipnica Górna-Wróblowa

Z

0+000

3+061

3,061

 

12

1835R

Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś

Z

0+000

8+592

8,592

 

13

1836R

Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

Z

0+000

1+689

1,689

 

14

1837R

Kołaczyce-Sieklówka-Lubla

Z

0+000

9+385

9,385

 

15

1838R

Bieździedza-Sowina-Januszkowice

Z

0+000

5+215

5,215

 

16

1839R

Sieklówka-Lublica

L

0+000

3+013

3,013

 

17

1840R

Bieździadka - Gorajowice - Jasło

Z

0+000

5+514

5,514

 

18

1840R

Jasło - ul. Na Kotlinę

Z

5+514

6+489

0,975

 

19

1841R

Sieklówka-Warzyce

Z

0+000

2+994

2,994

 

20

1843R

Szebnie-Bierówka-Szebnie

Z

0+000

3+055

3,055

 

21

1844R

Niepla-Przybówka

Z

0+000

3+405

3,405

 

22

1845R

Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

Z

0+000

4+489

4,489

 

23

1846R

Chrząstówka-Moderówka

Z

0+000

0+581

0,581

 

24

1847R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Z

0+000

1+447

8,917

 

25

1849R

Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa

Z

0+000

5+987

5,987

 

26

1850R

Jasło - ul. Kasprowicza

Z

0+000

0+182

0,182

 

27

1850R

Jasło - ul. Floriańska

Z

0+182

2+120

1,994

 

28

1850R

Jasło - Łajsce - Zręcin

Z

2+120

15,425

13,305

 

29

1851R

Jasło - ul. Sobniowska

L

0+000

1+167

1,208

 

30

1851R

Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze

L

1+167

7+573

6,406

 

 

31

1854R

Jasło - ul. Niegłowicka

Z

0+000

1+899

1,899

 

32

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

1+899

16+600

14,701

 

33

1855R

Jasło - ul. Graniczna

Z

0+000

1+558

1,558

 

34

1860R

Trzcinica-Jareniówka

Z

0+000

3+488

3,488

 

35

1861R

Droga przez wieś Przysieki

Z

0+000

2+543

2,543

 

36

1863R

Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki

Z

0+000

4+884

4,884

 

37

1864R

Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola

Z

2+252

6+355

4,103

 

38

1865R

Kunowa-Harklowa

Z

0+000

2+247

2,247

 

39

1866R

Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna

Z

0+000

2+673

2,673

 

40

1867R

Harklowa-Osobnica

L

0+000

5+112

5,112

 

41

1868R

Trzcinica-Osobnica-Cieklin

Z

0+000

13+722

13,722

 

42

1869R

Osobnica-Pagórek

L

0+000

3+461

3,461

 

43

1870R

Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość

Z

4+250

6+532

2,282

 

44

1871R

Jasło-Brzyście-Osobnica

L

0+000

4+767

4,767

 

45

1873R

Osobnica-Dębowiec

Z

0+000

4+507

4,507

 

46

1874R

Dębowiec-Kopaniny

Z

0+000

1+939

1,939

 

47

1875R

Józefów-Duląbka

Z

0+000

2+014

2,014

 

48

1876R

Duląbka-Cieklin

Z

0+000

1+563

1,563

 

49

1877R

Cieklin-Wola Cieklińska

Z

0+000

2+813

2,813

 

50

1878R

Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże

L

0+000

5+979

5,979

 

51

1879R

Zawadka Osiecka-Pielgrzymka

Z

0+000

2+998

2,998

 

52

1880R

Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec

Z

0+000

4+349

4,349

 

53

1881R

Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

Z

0+000

6+378

6,378

 

54

1882R

Droga przez wieś Dębowiec

Z

0+000

1+267

1,293

 

55

1883R

Dębowiec-Zarzecze

Z

0+000

1+213

1,213

 

56

1884R

Łężyny-Łajsce

Z

0+000

4+372

4,372

 

57

1885R

Nowy Glinik -Glinik Polski

Z

0+000

2+697

2,697

 

58

1886R

Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz

Z

0+000

2+348

2,348

 

59

1887R

Czeluśnica-Tarnowiec

Z

0+000

2+735

2,735

 

60

1888R

Umieszcz-Tarnowiec

Z

0+000

2+255

2,292

 

61

1889R

Tarnowiec-Sądkowa

L

0+000

1+705

1,705

 

62

1890R

Gliniczek-Czeluśnica

L

0+000

1+190

1,190

 

63

1891R

Tarnowiec-Brzezówka

Z

0+000

3+257

3,257

 

64

1892R

Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka

Z

0+000

4+807

4,807

 

65

1893R

Osiek Jasielski-Mytarz

Z

0+000

4+250

4,291

 

66

1894R

Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Z

0+000

6+280

6,280

 

67

1895R

Samoklęski-Brzezowa-Kąty

Z

0+000

6+879

6,879

 

68

1896R

Krosno-Kobylany-Toki

Z

14+480

20+401

5,921

 

69

1897R

Droga przez wieś Sadki

Z

0+000

1+043

1,043

 

70

1898R

Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów

Z

7+976

9+681

1,705

 

71

1899R

Droga przez wieś Grabanina

L

0+000

1+705

1,705

 

72

1900R

Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa

Z

0+000

5+871

5,871

 

73

1901R

Nienaszów-Makowiska

Z

0+000

1+284

1,284

 

74

1902R

Stary Zmigród-Łysa Góra

L

0+000

4+544

4,544

 

75

1903R

Skalnik-Desznica

L

0+000

1+130

1,130

 

76

1904R

Desznica-Jaworze

Z

0+000

2+533

2,533

 

77

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

0+000

3+280

3,280

 

8+889

11+569

2,680

 

78

1907R

Kąty-Myscowa-Krempna

L

0+000

9+047

9,047

 

 

79

1908R

Krempna-Polany

Z

0+000

5+734

5,734

 

80

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

0+000

2+452

2,493

 

81

1911R

Iwla-Polany-Huta Polańska

Z

7+759

14+827

7,068

 

82

1912R

Zarzecze-Łajsce

Z

0+000

5+183

5,183

 

83

2410R

Łubno Szlacheckie - Łubienko

L

0+000

2+238

2,238

 

84

2411R

Droga przez wieś Mytarz

Z

0+000

2+505

2,505

 

85

2412R

Droga przez wieś Czekaj

Z

0+000

1+070

1,070

 

86

2506R

Majscowa-Nowy Glinik

L

0+000

2+630

2,630

 

87

2507R

Dębowiec-Majscowa

L

0+000

0+950

0,950

 

88

2510R

Jasło - ul. Żniwna

 

0+000

0+685

0,685

 

89

2511R

Jasło - ul. Towarowa

 

0+000

0+623

0,623

 

90

2511R

Jasło - ul. Hankówka

 

0+000

0+489

0,489

 

SUMA

359,746

 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2020/2021

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+620

1+170

0,550

2

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

16+600

17+815

1,215

3

1903R

Skalnik-Desznica

L

1+130

3+828

2,698

4

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

3+280

8+889

5,609

5

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

2+452

13+181

10,729

 

 

 

 

 

SUMA

20,801

 

 

 

Załącznik Nr 2

do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2021 z dnia 23.11.2020 r.

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

 

I. Zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

 

II. Zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

 1. skrzyżowania z drogami publicznymi,

 2. skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,

 3. odcinki o pochyleniu ponad 4%,

 4. zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,

 5. odcinki na długości mostów,

 6. odcinki w obrębie stromych skarp,

 7. niebezpieczne zakręty – oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.

Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01, grudzień 2020 18:35 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, grudzień 2020 18:36 Paweł Szot