ROZDZIAŁ  I

 

Postanowienia ogólne.

 

 • 1.
 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, zwany  dalej „PZD” działa na podstawie:

    - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z    2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
    - uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 4 stycznia 1999 r w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle i pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych.

 1. Regulamin organizacyjny PZD, zwany dalej regulaminem, określa strukturę organizacyjną, zasady wewnętrznej organizacji, podziału zadań i kompetencji oraz  zakres działania PZD w Jaśle.
 • 2.
 1. Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych  w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
 2. PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego, a jego siedzibą jest miasto Jasło.
 3. Obszar działania PZD stanowi terytorium Powiatu Jasielskiego.
 4. PZD jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ  II

 

Zadania Powiatowego Zarządu Dróg

 

 • 3.
 1. PZD realizuje zadania związane z  utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach Powiatu Jasielskiego.
 2. Do zadań PZD należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów  inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
15) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
16) wykonywanie wszystkich innych czynności określonych przepisami prawa dla zarządcy dróg;
17) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Powiatu.
18) uzgadnianie projektów planów z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna oraz zadania i obowiązki poszczególnych komórek

 

 • 4.
 1. W  PZD tworzy się następujące komórki organizacyjne:
  1. Wydział  Techniczny;
  2. Wydział Finansowo – Administracyjny;
  3. Sekcja liniowa:
   1. Obwód Jasło - Trzcinica
   2. Obwód Nowy Żmigród
   3. Schemat organizacyjny PZD stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu.
 • 5.
 1. Dyrektor kieruje pracą PZD, odpowiada za całokształt jego działalności  i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu  Jasielskiego
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony pracownik
 4. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, które określają jego kompetencje a w szczególności:

1)  jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PZD
2)  wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników
3)  organizuje pracę oraz kieruje bieżącymi sprawami PZD;
4)  podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostki;
5)  ustala zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników
6)  nadzoruje pracę poszczególnych komórek
7)  decyduje w sprawach zatrudniania i awansowania,  nagradzania, karania pracowników oraz w innych sprawach osobowych;
8)  organizuje działalność socjalno – bytową wśród  pracowników
9)  wydaje akty wewnętrzne regulujące organizację i normujące tok pracy
10)  organizuje wykonanie zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych;
11)  udziela pracownikom upoważnień i pełnomocnictw;
12)  nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu budżetu oraz realizację budżetu;
13)  sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków;
14)  wydaje decyzje administracyjne i zezwolenia w sprawach wynikających z uzyskanych upoważnień;
15)  współpraca z organami gmin i innymi jednostkami w zakresie zadań PZD;
16)  bierze udział w obradach Rady Powiatu i jej komisjach;
17)  realizuje zadania przewidziane przepisami ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej;
18) odpowiada za stan BHP i ochrony Ppoż. w jednostce
19) wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Dyrektora, wynikające z ustaw, Statutu PZD oraz uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.

 • 6.

Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych:

1) zapewnienie należytego wykonania zadań określonych w obowiązujących aktach prawnych;
2) współdziałanie między stanowiskami PZD oraz z jednostkami  gospodarczymi i samorządowymi;
3) opracowywanie dla potrzeb organów powiatu projektów planów sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących przypisanych zadań, projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych powiatu;
4) realizacja zadań z dziedziny obronności kraju dotyczących drogownictwa;
5) przestrzeganie i ochrona tajemnicy państwowej, służbowej i przepisów bhp i. ppoż.;
6) wykonywanie obowiązków w sposób zapewniający sprawną, prawidłową, rzetelną i terminową realizację zadań.

 • 7.

Wydział Techniczny

Do zakresu działania Wydziału Technicznego należy całokształt spraw związanych z utrzymaniem, ochroną dróg i mostów, jak również planowania  i nadzoru prowadzonych robót, a w szczególności:

1) kontrolowanie stanu dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni  i urządzeń drogowych, przeglądy mostów;
2) planowanie i koordynacja zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów;
3) nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, odbiór zrealizowanych zadań;
4) prowadzenie ewidencji robót( rejestr robót);
5) prowadzenie ewidencji technicznej (metryki);
6) sporządzanie projektów organizacji ruchu;
7) prowadzenie pomiarów natężenia ruchu;
8) zarządzanie pasem drogowym;
9) wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy tego wymaga stan techniczny;
10) uzgadnianie projektów technicznych;
11) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego;
12) informacje o stanie dróg;
13) opracowanie planów finansowania, utrzymania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogowego;
14) przygotowanie zadań z zakresu budowy, utrzymania i ochrony dróg pod kątem wprowadzenia ich do budżetu;
15) koordynacja działań PZD z działaniami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jaśle;
16) sprawowanie nadzoru nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi, i dokonywanie  odbiorów  zrealizowanych zadań;
17) uzyskiwanie zezwoleń na budowę i remont dróg;
18) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z realizacji robót drogowo-mostowych;
19) rozliczenie z przydzielonych limitów finansowych;
20) prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń i środków transportowych.
21) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu z zakresu zadań PZD a w tym: opiniowania i zaliczania dróg do kategorii powiatowych i gminnych;

 • 8.

Wydział Finansowo – Administracyjny

 1. Do zakresu Wydziału Finansowo – Administracyjnego należy całokształt  spraw związanych z planowaniem, wykorzystaniem i ewidencją środków finansowych, spraw socjalnych, zaopatrzenia ,BHP ppoż, a w szczególności:

1) planowanie, analizowanie i realizacja budżetu PZD; 
2) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem  budżetu;
3) wykorzystywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami  środków budżetowych;
4) sporządzanie bilansu oraz sprawozdawczości;
5) prowadzenie spraw finansowych w zakresie przewidzianym przepisami;
6) realizacja polityki płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) obsługa spraw kadrowych;
8) prowadzenie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych  i płacowych;
9) prowadzenie spraw socjalno - bytowych;
10) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych;
11) sprawy organizacyjne;
12) obsługa sekretariatu;
13) administrowanie budynkami i pomieszczeniami biurowymi oraz zabezpieczenie mienia;
14) ogólny nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach;
15) prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów biurowych, odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej;
16) prowadzenie spraw w zakresie BHP, w tym sprawozdawczości statystycznej.

 1. Główny Księgowy wykonuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i ponosi odpowiedzialność:

1) za bieżące informowanie Dyrektora o stanie finansowym  i nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru  i kontroli.
2) za prawidłowe i bieżące prowadzenie rachunkowości;
3) za prawidłowe opracowanie sprawozdawczości i analiz;

 

 • 9.

Sekcja liniowa

Sekcja liniowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi PZD. Sekcją liniową kieruje kierownik sekcji liniowej. Do zadań sekcji liniowej należy w szczególności:

1) wykonywanie prac konserwacyjnych nawierzchni drogowych;
2) uzupełnianie stałego oznakowania i oznakowanie doraźne odcinków dróg zagrażających bezpieczeństwu;
3) utrzymanie w czystości i czytelności znaków drogowych
4) wykonywanie prac interwencyjnych i konserwacyjnych związanych z  odwodnieniem dróg;
5) wycinka drzew i krzewów, koszenie traw w obrębie dróg i mostów;
6) wykonywanie robót związanych z czyszczeniem przydrożnych rowów;
7) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających w pasie drogowym;
8) usuwanie z korony dróg przeszkód i zanieczyszczeń;
9) zabezpieczanie miejsc awarii obiektów drogowo – mostowych
10) oczyszczanie łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, dylatacji i elementów podpór, koryta rzek i terenów w obrębie mostów
11) zabezpieczanie antykorozyjne poręczy mostowych
12) prowadzenie gospodarki magazynowej i  ewidencji magazynowej i ewidencja magazynowa;
13) prowadzenie książek objazdu dróg;
14) prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
15) wykonywanie poleceń przełożonych.

 • 10.

Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk zostaną określone  w zakresach czynności.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady podpisywania pism i decyzji oraz obieg korespondencji

 

 • 11.
 1. Dyrektor podpisuje pisma, zarządzenia, umowy, postanowienia i decyzje  administracyjne.
 2. Projekty dokumentów i pism przedstawianych do podpisu Dyrektora muszą być parafowane przez osobę sporządzającą.
 3. Podczas nieobecności Dyrektora w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg pisma podpisuje upoważniony pracownik.
 • 12.
 1. Wszystkie wpływy korespondencji rejestrowane są w Sekretariacie,
 2. Korespondencja wpływająca do PZDjest przedstawiana do dekretacji Dyrektorowi i rozdzielane na poszczególne stanowiska pracy za potwierdzeniem odbioru przez pracowników.
 3. Skargi i wnioski wpisywane są do rejestru skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ V

 

Postanowienia końcowe.

 

 • 13.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników PZD.
 2. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy PZD określa regulamin pracy.
 3. W celu zapewnienia Dyrektorowi informacji niezbędnych dla skutecznego  i legalnego działania PZD funkcjonuje system kontroli zarządczej.
 4. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu przez pracowników stanowi  naruszenie obowiązków służbowych.
 5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor.

 

 • 14.

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 17:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:16 Administrator