I. Wymagania niezbędne dla kandydatów na stanowisko Majster

1. obywatelstwo polskie,
2. obywatelstwo kraju Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3. wykształcenie wyższe magisterskie,
4. posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy w tym co najmniej rocznego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej rok działalności gospodarczej związanej z utrzymaniem dróg lub budownictwem dróg,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Prawo jazdy kat. „B”,
7. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych wynikających z przepisów:

a). ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
b). ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
c). ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.),
d). ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1843),
e). ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ),
f). ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.),

2. umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność;
3. biegła znajomość obsługi komputera,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku na które prowadzony jest nabór:

1. praca i nadzór nad wykonywanymi robotami drogowymi,
2. objazdy dróg i mostów oraz prowadzenie dziennika objazdu,
3. zamawianie i rozliczanie materiałów niezbędnych do utrzymania dróg,
4. prowadzenie magazynu (przychodu, rozchodu materiałów),
5. prowadzenie Dziennika Pracy Sprzętu,
6. rozliczanie materiałów po zakończeniu robót,
7. praca fizyczna w zespole,
8. zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

IV. Warunki pracy:

1. Praca w siedzibie (baza Mytarz) oraz w terenie.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle w miesiącu marzec 2022 r. wynosi 2,65%

VI. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór – załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia,
2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, o których mowa w pkt. I. 3 niniejszego ogłoszenia,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy oraz co najmniej rocznego stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę związanego z utrzymaniem lub budowaniem dróg (świadectwa pracy a w przypadku pozostania w zatrudnieniu zaświadczenie o treści świadectwa pracy),
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury naboru, w swojej ofercie kandydat winien podać numer telefonu do kontaktu,
10. Wszystkie dokumenty, oświadczenia – powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
11. Kserokopie przedłożonych dokumentów powinny zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
12. W przypadku braku podpisu lub poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem dokument będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę,
13. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu:
„Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Majster zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada do wglądu oryginały w/w dokumentów.

VII. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 26.11.2011 r. jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Dokumenty określone w pkt. VI należy złożyć w zaklejonej kopercie w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle lub przesłać do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w terminie do dnia 15.04.2022 r. Liczy się data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stanowisko pomocnicze - Majster”.

Nabór będzie przebiegać następująco:
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zatwierdził:
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle mgr Katarzyna Kaszowicz

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończeniu rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostałe dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
5. Nie planuje się udostępniania danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pani/Pana kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skan Ogłoszenia pdf 1.08 MB Administrator
Załącznik Nr 1 pdf 215.30 KB Administrator
Informacja o wyniku naboru pdf 165.18 KB Paweł Szot
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, kwiecień 2022 07:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 20, kwiecień 2022 20:11 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22, kwiecień 2022 09:23 Paweł Szot