OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło ogłasza

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. zarządzania pasem drogowym

Wymagania niezbędne dla kandydata na stanowisko Referent ds. zarządzania pasem drogowym

 1. obywatelstwo polskie,
 2. obywatelstwo kraju Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym    w przepisach o służbie cywilnej,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę związanego z pracą w administracji samorządowej w obszarze zarządzania pasem drogowym,
 5. znajomość przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 6. Prawo jazdy kat. „B”,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość regulacji prawnych wynikających z przepisów:

a).  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.),

b). ustawy z dnia 21 listopada 1998 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.),

c). ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988  ze zm.),

2. biegła znajomość obsługi komputera, obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel),

3. umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku na które prowadzony jest nabór:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach:
  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3;
  • naliczenie kar pieniężnych oraz rejestrowanie naliczonych opłat.
 • Sporządzanie umów na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie urządzeń związanych z infrastrukturą drogową.
 • Kontrolowanie i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym związanych z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych i związanych z infrastrukturą drogową bądź reklam.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznych z zakresu art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Uzgodnienia usytuowania obiektów budowlanych przy drogach oraz reklam w rozumieniu art. 43 ustawy o drogach publicznych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach zezwoleń na lokalizację, budowę, przebudowę zjazdów z dróg publicznych.
 • Przygotowanie Postanowień w zakresie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.
 • Uzgadnianie lokalizacji zatok, przystanków autobusowych przy drogach powiatowych. Udział w komisjach lokalizacyjnych.
 • Sporządzenie projektów umów na ustalenie zasad korzystania z przystanków autobusowych.
 • Pomiary ruchu – przygotowanie pomiarów, opracowanie SDR i prognoz ruchu.
 • Przygotowywanie pomiarów ruchu i innych materiałów niezbędnych do monitorowania projektów w okresie trwałości.
 • Pomiary ruchu drogowego, pomiary widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych kolejowych i uzupełnienie metryki przejazdów kolejowo – drogowych.
 • Zgłaszanie decyzji wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 do Prezesa UKE.
 • Prowadzenie ewidencji kanałów technologicznych i zgłaszanie do Prezesa UKE
 • Udział w pracach komisji przetargowych.

 

IV. Warunki pracy:

Praca biurowa w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło oraz w terenie.

Forma: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle w miesiącu czerwiec 2022 r. wyniósł 2,65 %.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór – załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, o których mowa w pkt. I. 3 niniejszego ogłoszenia,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę związanego z pracą w administracji samorządowej w obszarze zarządzania psem drogowym (świadectwa pracy a w przypadku pozostania w zatrudnieniu zaświadczenie o treści świadectwa pracy),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 10. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury naboru, w swojej ofercie kandydat winien podać numer telefonu do kontaktu,
 12. Wszystkie dokumenty, oświadczenia – powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
 13. Kserokopie przedłożonych dokumentów powinny zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 14. W przypadku braku podpisu lub poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem dokument będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę,
 15. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu:

„Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Referent ds. zarządzania pasem drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada do wglądu oryginały w/w dokumentów.

 VII. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Dokumenty określone w pkt. VI należy złożyć w zaklejonej kopercie w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle lub przesłać do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w terminie do dnia 25.07.2022 r. Liczy się data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Referent ds. zarządzania pasem drogowym”.

 

Nabór będzie przebiegać następująco:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru – na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., - w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie.
 • Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończeniu rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Nie planuje się udostępniania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o konkursie pdf 1.34 MB Paweł Szot
Załącznik nr1 PDF pdf 215.30 KB Paweł Szot
Załącznik nr1 DOC doc 39.00 KB Paweł Szot
Informacja o wyniku naboru pdf 178.07 KB Paweł Szot
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15, lipiec 2022 18:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29, lipiec 2022 17:42 Paweł Szot