OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

I. Wymagania niezbędne dla kandydata na stanowisko Głównego Księgowego
1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
6. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
7. spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
8. posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę związanego z pracą w administracji samorządowej w obszarze księgowości;
9. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o Rachunkowości (Dz. U z 2023 r., poz. 120 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
10. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych (DZ. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
11. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych wynikających z przepisów:
a). ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
b). ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526; 2023 r. poz. 572),
c). ustawy z dnia 21 listopada 1998 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530):
2. biegła znajomość obsługi komputera, obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
3. umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku na które prowadzony jest nabór:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo- księgowych;
4. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. Prawidłowe i terminowe naliczanie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, VAT i innych;
6. Nadzór nad rozliczaniem dotacji i innych dofinansowań zewnętrznych;
7. Naliczanie należności oraz uzgadnianie zobowiązań z kontrahentami wynikającymi z prowadzonych zapisów księgowych;
8. Nadzorowanie wpływów finansowych pod kątem terminów płatności przez klientów;
9. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych wynikających z zakresu działalności PZD;
10. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie zasiłków i innych należności;
11. Terminowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy;
12. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych;
13. Opracowanie projektu planów dochodów i wydatków budżetowych PZD;
14. Rozliczanie inwentaryzacji majątku;
15. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
16. Przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora PZD w Jaśle niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości;
17. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy:
Praca biurowa w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Forma: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2023 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle w miesiącu lipcu 2023 r. wyniósł 2,28 %.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Curriculum Vitae,
2. List motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór – załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, o których mowa w pkt. I. 5 niniejszego ogłoszenia,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy nabytego w ramach umowy o pracę związanego z pracą w administracji samorządowej w obszarze księgowości (świadectwa pracy a w przypadku pozostania w zatrudnieniu zaświadczenie o treści świadectwa pracy),
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
11. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury naboru, w swojej ofercie kandydat winien podać numer telefonu do kontaktu,
13. Wszystkie dokumenty, oświadczenia – powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
14. Kserokopie przedłożonych dokumentów powinny zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
15. W przypadku braku podpisu lub poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem dokument będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę,
16. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu:
„Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:
Główny księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada do wglądu oryginały w/w dokumentów.

VII. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Dokumenty określone w pkt. VI należy złożyć w zaklejonej kopercie w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle lub przesłać na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 17.08.2023r. Liczy się data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór – Główny księgowy”.
Nabór będzie przebiegać następująco:
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli etap pierwszy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, na wniosek złożony pisemnie lub telefonicznie zostaną odesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru – na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., - w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie.
4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończeniu rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Nie planuje się udostępniania danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze pdf 1.38 MB Paweł Szot
Załącznik nr 1 pdf 215.30 KB Paweł Szot
Załącznik nr 1 - wersja edytowalna doc 39.00 KB Paweł Szot
Informacja o wyniku naboru pdf 173.17 KB Paweł Szot
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07, sierpień 2023 19:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2023 19:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29, sierpień 2023 18:12 Paweł Szot