Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Jarek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 44 351 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. poprzez odczytanie niedostępnej zawartości.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
 • Adres: ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 44 351 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony Rynku oraz 3 awaryjne (1 od strony Banku i 2 od strony parkingu wewnętrznego).

Do głównego wejścia od strony ulicy Rynek prowadzi bezpośrednio chodnik.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostępna bezpośrednio z poziomu parkingu wewnętrznego Starostwa obsługująca 4 kondygnacje.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne.

Opis dostosowań oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych lub oznaczeń w alfabecie Braille’a

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze oraz 1 i 2 piętrze.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku od strony parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Urząd nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23, wrzesień 2020 18:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 23, wrzesień 2020 18:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, wrzesień 2020 17:11 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 11:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 11:05 Administrator